Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang

Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders of de alleenstaande ouder kunnen er soms voor zorgen dat de ouder(s) de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen. De ontwikkeling van hun  kind kan hierdoor bedreigd worden.

Kinderopvang geeft kinderen een veilig tweede milieu en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Door de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders aanspraak maken op een vergoeding van de kinderopvangkosten.

Voorwaarden:

Ouders of de alleenstaande ouder  kunnen in aanmerking komen voor een Sociaal Medische Indicatie als:

  • er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
  • een behandelende professionele hulpverleningsinstantie schriftelijk aangeeft dat de kinderopvang noodzakelijk is (geeft een sociaal en/ of medische indicatie af). Het doel van de indicatie is om aan te tonen dat er bij (één van) de ouders of het kind een zodanige sociaal-medische problematiek speelt dat de opvang noodzakelijk is voor het kind.
  • het gezin in gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van één van deze gemeenten,
  • er nergens anders een vergoeding voor deze kosten krijgen is (een voorliggende voorziening ontbreekt).
  • het inkomen van de ouders(s) niet meer dan 150% van het wettelijk minimumloon is.

Wat u moet doen om de tegemoetkoming aan te vragen

Woont u in gemeente Waadhoeke? Dan kunt u contact opnemen met Gebiedsteam Waadhoeke, via 0517-380357 of gebiedsteam@waadhoeke.nl.

Woont u in gemeente Harlingen, Terschelling of Vlieland? Neem dan contact op met het gebiedsteam van uw gemeente of met uw gezinsvoogd. Zij kijken samen met u of u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u contact opnemen met een erkende kinderopvanginstelling en kunt u met hen een contract afsluiten over de opvang van uw kind(eren). We kunnen u de kosten voor de kinderopvang op basis van SMI maximaal voor de duur van één kalenderjaar vergoeden.

Het gebiedsteam of de gezinsvoogd kan vervolgens een aanvraag indienen voor Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang SMI, samen met de nodige bewijsstukken. De aanvraag moet uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van de kinderopvang bij de Dienst ingediend zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang SMI? Neemt u dan contact op met uw gebiedsteam of uw gezinsvoogd. De contactgegevens van uw gebiedsteam staan rechts onderaan deze pagina.