Bijzondere Bijstand

Bijzondere Bijstand

Soms is er sprake van bijzondere omstandigheden die leiden tot extra kosten. Als deze kosten in uw situatie bijzonder en noodzakelijk zijn en u ze niet uit uw inkomen kunt betalen, dan kunt u misschien voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Daarvoor gelden wel strikte regels en voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • De kosten moeten bijzonder zijn
  U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u kosten heeft die niet iedereen hoeft te maken en waar u zich niet op voor kon bereiden. Voor kosten die iedereen heeft en die horen bij het normale dagelijkse leven (zoals boodschappen, kleding, verzekeringspremies, huur/hypotheek) kunt u dus geen bijzondere bijstand aanvragen. Medische, sociale of andere persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen bij het bepalen of kosten bijzonder zijn of niet. Er dient bij het toekennen van bijzondere bijstand rekening te worden gehouden met uw individuele omstandigheden. Daarom is het mogelijk dat u voor bepaalde kosten wel bijzondere bijstand krijgt en iemand anders niet (of andersom).
 • De kosten moeten noodzakelijk zijn
  U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die u in uw individuele geval moet maken. U heeft geen alternatief, u kunt er niet voor kiezen om de kosten níet te maken. U kunt daarom geen bijzondere bijstand aanvragen:

  • als er een andere oplossing mogelijk is die tot geen of minder kosten leidt (formeel heet dat een goedkopere adequate voorziening),
  • als u de kosten had kunnen voorkomen,
  • als u niet kunt bewijzen dat de kosten noodzakelijk zijn. Meer uitleg over bijzondere en noodzakelijke kosten vindt u hier.
 • U kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen
  Kunt u uw kosten op een andere manier vergoed krijgen, bijvoorbeeld uit uw basiszorgverzekering of een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Voor vergoeding van medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u een beroep doen op uw zorgverzekering. Hiervoor krijgt u geen bijzondere bijstand, ook als de zorgverzekering niet alle kosten vergoedt. Meer informatie over voorliggende voorzieningen vindt u hier.
 • U kunt de kosten niet zelf betalen
  Bij de beoordeling van uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gekeken naar uw draagkracht. Draagkracht is de mogelijkheid die u zelf heeft om de kosten te betalen. We kijken daarbij naar uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe minder bijzondere bijstand u kunt ontvangen. Meer informatie over draagkracht vindt u hier

Door bovenstaande voorwaarden kunt u geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten voor onder andere brillen (en contactlenzen), het eigen risico van uw zorgverzekering, tandartskosten en meubels en witgoed. Op deze pagina leggen we uitgebreid uit waarom dat zo is.

Aanvullende informatie

 • Voor het aanvragen van bijzondere bijstand geldt een drempelbedrag van € 50,-. Dat betekent dat de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt in totaal hoger moeten zijn dan € 50,- per aanvraag. Op deze pagina vindt u meer informatie.
 • U moet de kosten die u maakt aan kunnen tonen. Bewaar daarom de rekeningen als bewijs.
 • We gaan ervan uit dat u zich zo goed mogelijk verzekert, bijvoorbeeld tegen ziektekosten. Dat betekent dat u zich minimaal verzekert op het niveau van de aanvullende ziektekostenverzekering AV Frieso. Is uw inkomen lager dan 130% van de geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een deze gunstige collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV-Frieso afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar.
 • Tip: kijk in uw verzekeringspolis goed na welke bedragen u vergoed kunt krijgen bij uw zorgverzekering. De AV Frieso van De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt maximaal € 500,00 voor een tandartsbehandeling in een kalenderjaar. Raadt uw tandarts een behandeling aan die duurder is dan € 500,00? Probeer dan deze behandeling te verdelen over meerdere jaren. U kunt de meerkosten namelijk niet vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering of de Bijzondere Bijstand.

Wanneer moet u bijzondere bijstand aanvragen?
U kunt bijzondere bijstand het beste aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Ga er nooit zomaar vanuit dat u de kosten vergoed krijgt. U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u langer dan drie maanden geleden heeft gemaakt.

Hoe kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
U kunt bijzondere bijstand op verschillende manieren aanvragen:

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de bewijsstukken naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, T.a.v. Team Inkomen, Postbus 4, 8800 AA Franeker.

Bij twijfel: neem tijdig contact op

Twijfelt u of u bijzondere bijstand aan kunt vragen? Neem dan eerst contact op met de Dienst, via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of bel  op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0517-380200.

Meer weten?

De bijzondere bijstand is een onderdeel van de Participatiewet. De volledige tekst van deze wet vindt u op wetten.overheid.nl.